Partners

Web4Work

Mae hyfforddiant Web4Work Cymunedau 2.0 yn rhoi mynediad i ystod eang o adnoddau ar-lein am ddim, dyfeisiau y gellir eu haddasu a gwybodaeth y gellir eu defnyddio i helpu pobl sy'n chwilio am swydd i gynyddu eu gallu i ganfod gwaith ar-lein.

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys defnyddio dulliau ar-lein a all helpu i adeiladu CV a chyfweliadau, defnyddio cyfrifon Google a storio ffeiliau ar-lein i'w gwneud yn haws gwneud cais am swyddi, cofrestru ar gyfer a defnyddio gwefan Universal Jobmatch, defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i ganfod gwaith a thrin eich proffil ar-lein.

Caiff hyfforddiant Web4Work ei gyflwyno ar hyn o bryd i sefydliadau cymunedol, staff clwb gwaith a gwirfoddolwyr ym Mlaenau Gwent. Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant

Web4Work yn eich sefydliad, cysylltwch â:

Stephanie Davies [email protected] Ffôn: 01443 743949 / Symudol: 07788 314706 neu

Angela Jones [email protected]  Ffôn: 01443 743941 / Symudol: 07766 495473

Rydym yn hyblyg yn y ffordd y darparwn hyfforddiant. Ein nod yw eich cefnogi i fynd ar-lein a manteisio i'r eithaf ar y profiad pan wnewch hynny, p'un ai ydych yn unigolyn, yn rhan o grŵp neu fenter.

Nid dim ond siarad am gyfrifiaduron yr ydym ychwaith - mae llawer o bobl yn cysylltu â ni drwy ffôn symudol neu sesiynau ffotograffiaeth. Gallwn ddarparu amrywiaeth o ffyrdd i helpu pobl i gymryd y cam cyntaf hwnnw. Ffordd o gael y maen i'r wal yw'r dechnoleg a ddefnyddir.

 

 

Mae technoleg ddigidol yn cynnig y cyfle i ni drawsnewid ein busnes, gan ddod â budd i’r miliynau o bobl rydym yn eu gwasanaethu, ein staff a threthdalwyr sy'n ariannu'r system. Mae galw clir am wasanaethau digidol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP): mae tudalennau DWP ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd ar GOV.UK/CYMRAEG.
Gall hyder wrth ddefnyddio gwasanaethau digidol gynnig cyfleoedd newydd a mwy o annibyniaeth i bobl a allai fel arall gael eu hynysu'n gymdeithasol. A gall defnyddwyr y rhyngrwyd gael mynediad i nwyddau a gwasanaethau rhatach. I helpu gyda hyn, rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid fel Communities 2.0 a Chlybiau Gwaith i hyfforddi ein cwsmeriaid ar sut i ddefnyddio gwasanaethau digidol.

 

 

 

 

Clwb Gwaith Abertyleri

Mae Clwb Gwaith Abertyleri yn cynnig gwasanaeth un-i-un i gefnogi pobl i wella eu hyder a'u cyflogadwyedd.

Gall Clwb Gwaith Abertyleri helpu gyda:

  • Cyngor CV
  • Chwilio am Swydd
  • Help gydag e-bost a rhyngrwyd
  • Sgiliau Sylfaenol
  • Hyfforddi a Gwirfoddolwyr

Galwch heibio Llyfrgell Abertyleri ar foreau Mercher rhwng 9.30am - 12.30pm i siarad gyda ni am yr help sydd ar gael.

Andrew Pugh

Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Abertyleri

Swyddfa: 01495 213150

Symudol: 07545 210494

[email protected]

Shelly Morgan

Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Abertyleri

Swyddfa: 01495 213150

Symudol: 07545 210816

[email protected]

 

 

WEA DE CYMRU

Mae WEA De Cymru yn elusen addysgol sy'n gweithio yng nghymunedau De Cymru. Bu'r WEA yn cyflwyno cyrsiau Learndirect mewn Technoleg Gwybodaeth, Saesneg a Mathemateg, ysgrifennu CV, Rheoli Arian ac ati am y 10 mlynedd ddiwethaf. Mae'r cyrsiau yn hyblyg, medrir cael mynediad iddynt o unrhyw le, ac ar gyflymder sy'n gweddu i bob unigolyn. Mae'r cyrsiau'n addas ar gyfer dechreuwyr llwyr, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â 01495 369869, neu ddilyn y ddolen yn http://www.weasouthwales.org.uk/courses/learndirect/index.htmli gael manylion pellach ar ein cyrsiau ac i ganfod pryd maent yn rhedeg yn eich ardal.

 


Mwy o wybodaeth am y gwasanaeth Llyfrgell

 

Library _Logo _rdax _380x 191

Llyfrgelloedd - Cyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd

Mae Rhwydwaith y Bobl yn gynllun gwerth miliynau o bunnau a ariennir gan y Llywodraeth i roi mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd a chyfleusterau cyfrifiadurol ym mhob llyfrgell gyhoeddus ym Mhrydain. Cafwyd yr arian i osod yr holl offer a welwch yn y llyfrgelloedd o'r Gronfa Cyfleoedd Newydd.

 

IMG_3265

 

Mae gan bob llyfrgell ym Mlaenau Gwent fynediad i Rwydwaith y Bobl. Gan ddefnyddio cyfrifiaduron Rhwydwaith y Bobl gallwch hwylio'r Rhyngrwyd, anfon e-bost a defnyddio meddalwedd i wneud eich dogfennau, cyflwyniadau, taenlenni, lluniau ac ati eich hun.

Mae gan bob llyfrgell gyfleusterau arbennig i roi cynnig arnynt a darparu ar gyfer anghenion pob cwsmer gyda bysellfyrddau mawr, peli tracio, allbwn llais ac yn y blaen ar gyfer pobl gydag anableddau.  Gofynnwch i aelod o staff os ydych angen help i ddefnyddio'r cyfrifiaduron.

Gallwch gael mynediad i Rwydwaith y Bobl yn rhad ac am ddim yn unrhyw lyfrgell. Mae pob llyfrgell yn gweithredu system archebu ar gyfer aelodau sydd wedi cofrestru, ac rydym yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw. Fodd bynnag, gallwch alw heibio fel y mynnwch ac os oes cyfrifiadur ar gael gallwch archebu ar unwaith.

 

IMG_3191

Os nad ydych yn aelod o'r llyfrgell  gallwch ddal ddefnyddio cyfleusterau Rhwydwaith y Bobl; fodd bynnag, ni allwch archebu ymlaen llaw a ni allwch ddefnyddio cyfrifiadur am fwy na ½ awr ym mhob sesiwn. Caiff pobl sy'n defnyddio Rhwydwaith y Bobl yn rheolaidd eu hannog i ymuno â'r Llyfrgell, a gellir gwneud hynny'n syml ac yn rhad ac am ddim.

Cyn defnyddio unrhyw un o'r cyfleusterau cyfrifiadurol mae'n rhaid i gwsmeriaid gytuno a llofnodi ein Polisi Defnydd Derbyniol. Mae'n rhaid i blant dan 16 oed gael Polisi Defnydd Derbyniol wedi'i lofnodi gan riant neu warcheidwad. Rhaid llofnodi hyn ym mhresenoldeb aelod o staff. (Mae hyn oherwydd bod y rhiant neu warcheidwad yn gyfrifol yn gyfreithiol am yr unigolyn sy'n defnyddio'r offer).

 

 

Share
Twitter